Søksmålsfinansiering Ofte stilte spørsmål

Søksmålsfinansiering er en måte å finansiere et søksmål på, der finansieringspartneren dekker deler av eller hele kostnaden knyttet til å forfølge et krav, mot en andel av erstatningen dersom man vinner frem med kravet. Finansieringspartneren mottar ingen kompensasjon ved et eventuelt tap i retten.

Vi ber klienter ta kontakt per e-post med Therium i den aktuelle jurisdiksjonen, som vil deretter følge opp forespørselen under en konfidensialitetsavtale. Vi ber vanligvis om et sammendrag av saken eller sakene fra din advokat, med detaljer om søksmålet, størrelsen på kravet og budsjettet for saken, samt opplysninger om saksøkte.

Vi tar imot forespørsler om søksmålsfinansiering fra både advokater og klienter, særlig i saker der bedriftsklienter søker finansiering av flere krav eller for individuelle klienter som tar del i et mulig gruppesøksmål. Det kan imidlertid være nyttig å få innspill fra advokaten som vil føre saken, og vi tar ikke enkeltforespørsler om søksmålsfinansiering videre med mindre klienten har valgt en advokat til å føre saken.

Therium kan bistå med anbefalinger og valg av advokater. Valget av advokat vil være relevant for Theriums beslutning om hvorvidt vi vil finansiere en sak eller ikke.

Ikke nødvendigvis, men en uttalelse fra en juridisk rådgiver er ofte til hjelp. Vi vil som regel forsøke å ta utgangspunkt i den informasjonen du har til rådighet.

Så snart vi har mottatt en oppsummering av saken, vil vi indikere om vi ønsker å gå videre med den, og i så fall avtaler vi som regel de økonomiske vilkårene på et tidlig tidspunkt. Deretter forbereder vi saken for behandling i investeringskomiteen vår og utarbeider den nødvendige dokumentasjonen for finansiering. Hvor lang tid det vil ta, avhenger av sakens kompleksitet og hvor god informasjon vi har fått på forhånd, men en sak kan ofte forberedes på noen få uker. Saken vil deretter bli sendt til investeringskomiteen, som vanligvis tar en avgjørelse i løpet av ett møte. Bekreftelse på godkjent finansiering vil bli gitt samme dag.

Therium har ingen minimumsverdi på krav, men i enkeltsaker investerer Therium typisk GBP 15 mill. eller mer, med en forventet erstatning på minst 6 til 10 ganger beløpet på investeringen. Theriums finansiering kan om nødvendig være større saker enn dette.

Ja, vi kan behandle saker umiddelbart, der omstendighetene krever det.

Nei. Therium kan ikke påvirke gangen sakene og bestemmer heller ikke om det skal inngås forlik.

Ja. Finansiering fra Therium har et fleksibelt mandat, som gir oss et bredt handlingsrom til å foreta investeringer på den måten som passer best for klienten og saken(ene).

Therium vil holde seg orientert om utviklingen i saken.

Ja, Therium kan finansiere et forsikringsprodukt som gir dekning for eventuell ileggelse av motpartens saksomkostninger som en del av søksmålsfinansieringen.

Ja. Forutsatt at disse kostnadene er inkludert i det avtalte finansieringsbudsjettet, kan vi finansiere historiske kostnader (enten de er betalt av klienten eller står ubetalt på den datoen avtalen om finansiering inngås).

Therium har en bred base av investorer som sikrer stabil kapitaltilgang for selskapets finansieringsaktiviteter. De omfatter én hjørnesteinsinvestor samt andre utvalgte globale finansieringsinstitusjoner.

Therium har aktivitet i en lang rekke jurisdiksjoner verden over. Therium kan finansiere i enhver jurisdiksjon som tillater dette ved lov.

Therium finansierer vanligvis ikke enkeltpersoners krav innen områder som personskade, medisinsk feilbehandling eller skilsmisse.

Therium kan forvalte midler for utvalgte tredjeparter, men søker per i dag ikke ytterligere investeringsmidler. Interesserte bes kontakte John Byrne.

Therium er en av grunnleggerne av Association of Litigation Funders of England and Wales, et selvregulerende organ som fører tilsyn med søksmålsfinansieringsbransjen i England og Wales. Therium støtter organisasjonens arbeid og følger organisasjonens etiske retningslinjer.

I am raw html block.
Click edit button to change this html